Get In Touch
support@ampliapps.com
Work Inquiries
job@ampliapps.com
Back

Regulamin oprogramowania AMPER

Regulamin udostępnienia oprogramowania AMPER 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin stanowi integralny załącznik do Umowy i określa szczegółowe zasady świadczenia przez przedsiębiorstwo 

Amplifier sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 9 lok 4
15-453 Białystok
NIP  5423244143
REGON  361079884
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000549935, kapitał zakładowy 5000PLN

usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego AMPER do wsparcia zarządzania firmą oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania. 

2. Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa. 

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w przepisie artykułu 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami – dalej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

§ 2 Definicje 

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający szczegółowe zasady świadczenia Usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego AMPER oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania w systemie SaaS; 

2. SaaS – (język angielski) skrót od „software as a service” – oprogramowanie jako usługa. 

3. Serwis – zestaw usług AMPER, prowadzony przez przedsiębiorstwo Amplifier sp. z o.o.

4. Oprogramowanie (AMPER) – program komputerowy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw z 1994 r., Nr. 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami), służące do zarządzania firmą, udostępniane przez Usługodawcę w ramach usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Asysta – wsparcie techniczne Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania. 

6. Amplifier sp. z o.o. (Usługodawca) – właściciel i administrator Serwisu, z siedzibą pod adresem ul. Nowy Świat 9 lok 4, 15-453 Białystok. 

8. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy i Regulaminu. 

9. Użytkownik – przedsiębiorca korzystający z usług Serwisu będący osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

10. Konto – indywidualne, elektroniczne konto funkcjonujące w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu. 

§ 3 Oprogramowanie AMPER 

1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do oprogramowania AMPER, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią lub stanowić mogą biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z AMPER, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. 

§ 4 Warunki świadczenia Usługi – Postanowienia wstępne 

1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest wraz z rejestracją i otrzymaniem przez Użytkownika e-faktury generowanej przez Oprogramowanie Usługodawcy. 

2. Opłata za korzystanie z Usługi naliczana jest przez system bilingowy, który generuje i wysyła e-faktury na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 

3. Opłata za e-usługę pobierana będzie na zasadach i zgodnie z cennikiem. Po otrzymaniu e-faktury, Użytkownik może dokonać płatności bezpośrednio ze swojego konta bankowego lub z poziomu serwisu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. 

4. Po wniesieniu opłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Klient otrzyma dostęp do Systemu AMPER. Wniesienie opłaty jest jednocześnie oświadczeniem potwierdzającym znajomości regulaminu i umowy związanej z usługami Serwisu. 

5. W trakcie składania zamówienia – do momentu przesłania formularza zamówienia – Użytkownik posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie. 

§ 5 Korzystanie z Usługi 

1. Zakazane jest umieszczanie w AMPER prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i podmiotów od niego zależnych – treści mających charakter bezprawny, w tym: i) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, ii) naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich, iii) sprzecznych z dobrymi obyczajami, iv) mających charakter pornograficzny, v) innych treści naruszających przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 

2. Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w magazynach internetowych zakazanych treści. Powyższe postanowienie obowiązuje z zastrzeżeniem przepisu artykułu 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w AMPER prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Usługodawcy przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia. 

4. Usługodawca uprawniony jest do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy: i) Użytkownik poda dane żądane przez Usługodawcę niezgodnie z rzeczywistością, ii) Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, iii) zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, 

– gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Usługodawcy przez innych Użytkowników, zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, 

– uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, 

– Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego. 

5. Usługodawcy oraz Użytkownikowi nie przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. 

6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: i) podłączona do sieci internetowej przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub ii) podłączona do sieci internetowej Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, iii) podłączona do sieci internetowej Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 

§ 6 Szczegółowe warunki świadczenia Usługi 

1. Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania następuje na serwerze Usługodawcy (w trybie dostępu on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze. 

2. Korzystanie z Usługi może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – usługi Domeny internetowej oraz usługi Indywidualnej szaty graficznej – na warunkach określonych w regulaminach dotyczących tych usług. 

3. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko i wyłącznie na okres trwania wykupionego abonamentu. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu prowadzenia wirtualnego magazynu internetowego. 

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów z wirtualnego magazynu internetowego Użytkownika. 

5. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania. Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) okresu abonamentowego, rozpoczynający się po upływie dotychczasowego okresu obowiązywania umowy, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji przedłużenia za pomocą udostępnionych w Serwisie funkcji. Na tej samej zasadzie umowa może zostać przedłużona o kolejne okresy abonamentowe. 

6. W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie. 

7. Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do rejestracji w panelu administracyjnym magazynu internetowego Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania wyznaczonemu pracownikowi Usługodawcy. 

8. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Usługodawcy ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna), który składany jest na adres e-mail: support@ampliapps.com z oficjalnego adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika w trakcie rejestracji. 

9. Prawidłowo złożony wniosek dotyczący naprawy gwarancyjnej powinien zawierać następujące dane: i) oznaczenie Użytkownika, ii) adres poczty elektronicznej Użytkownika, iii) przedmiot gwarancji, iv) okoliczności uzasadniające i wyjaśniające złożenie wniosku. 

10. Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Zasady płatności są następujące: i) opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w cenniku obowiązującym – odpowiednio- w dniu zawarcia umowy oraz w dniu przedłużenia umowy. ii) W wymienionej wyżej opłacie mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz Asysty – za okres abonamentu. 

11. Usługodawca gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Usługodawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. 

12. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem – zawiadamiani przez Usługodawcę drogą mailową. Usługodawca podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania oprogramowania. 

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane: i) jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją, wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego po stronie Użytkownika, ii) działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Usługodawcy, iii) siły wyższej. 

§7 Polityka Prywatności 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca. 

2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi. 

4. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu. 

6. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: i) nazwisko i imię i/lub nazwa firmy Użytkownika, ii) numer ewidencyjny NIP, lub inny numer ewidencyjny Użytkownika (nr KRS, REGON), iii) siedziba Użytkownika, iv) adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika, v) numer telefonu kontaktowego wskazanego przez Użytkownika. 

7. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych. 

8. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. 

9. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. 

10. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają: dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z usługi, tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu. 

11. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

12. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody. W tym celu należy wysłać mail na adres: support@ampliapps.com. 

13. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: support@ampliapps.com. 

14. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów: i) rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu, ii) stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi. iii) dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez Organizatora ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności). 

15. Usługodawca ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Oprogramowanie prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania (w tym m.in. ilości produktów, transakcji i klientów) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez Usługodawcę, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących tych magazynów, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych magazynów. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych potencjalnych klientów tych magazynów. 

§ 8 Reklamacje 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług. 

2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: support@ampliapps.com 

3. Usługodawca rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą drogą elektroniczną. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na wskazane przy rejestracji adres e-mail. 

2. W przypadku jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników korzystających z Usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. 

3. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: support@ampliapps.com 

4. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim. 

5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie. 

7. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy